KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR SÖZLEŞME

TARAFLAR

Bir tarafta, Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Cad. Bor Apt. Apt. No: 79 A Şişli/İstanbul adresinde mukim Flor Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Ticaret Limited Şirketi (bundan böyle kısa ‘Flor’ şeklinde anılacaktır.)

ve

Diğer tarafta; ——– adresinde bulunan ——– A.Ş. (bundan böyle kısaca ŞİRKET olarak anılacaktır.)

Arasında akdedilmiştir.

(işbu Sözleşme’nin taraflarından her biri ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.)

SÖZLEŞMENİN KONUSU

Flor ile ŞİRKET arasındaki işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Sözleşme (“Sözleşme”); taraflar arasındaki [—-] tarihli sözleşmeye dayalı olarak ——- verilen hizmetlerin sunulması (“Hizmet”) kapsamında Flor tarafından ŞİRKET’e ve/veya ŞİRKET tarafından Flor’a aktarılan kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK/Kanun) uygun olarak işlenmesine ilişkin olarak düzenlenmiştir.

TANIMLAR
Bu Sözleşme amaçları doğrultusunda:
KVKK/Kanun: 7.4.2016 Tarih, 29677 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi,

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu,

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu,

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen kişi,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu kişi,

Sözleşme: Kişisel verilerin işlenmesine dair anlaşma,

Anlamına gelmektedir.

SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

Taraflar arasında yapılacak her türlü projeye ilişkin ilgili mevzuat ve işbu Sözleşmede yer alan usul ve esaslar kapsamında aktarılacak Kişisel Verileri kapsamaktadır.

Bununla birlikte, Kamunun erişimine açık hale gelmiş Kişisel Veriler, yürürlükte bulunan herhangi bir mevzuat uyarınca idari bir kurum veya yargı makamının açıklanmasını zorunlu tuttuğu Kişisel Veriler ile İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olan Kişisel Veriler işbu Sözleşmenin kapsamı dışındadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel Veri paylaşımı Taraflar arasında yapılan/ yapılacak olan her türlü proje ilişkisi gereği sözlü, yazılı veya elektronik ortamda ve sair yollarla gerçekleştirilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AMAÇLA SINIRLI İŞLENMESİ

Flor tarafından ŞİRKET’e aktarılan kişisel veriler açısında, ŞİRKET’in veri işleyen sıfatıyla hareket ettiği hallerde, münhasıran taraflar arasında mutabık kalınmış Hizmetin sunulması amacı ile sınırlı olarak işlenebilecektir. Flor tarafından aktarılan kişisel verilerin ŞİRKET tarafından anılan kapsamın dışında herhangi bir şekilde işlenmesi, Flor’un konuya ilişkin ön yazılı onayına tabi olacaktır.

ŞİRKET tarafından Flor’a aktarılan kişisel veriler açısından da yukarıdaki kural geçerli olup, diğer hizmet sağlayıcılarına ve/veya iş birliğinde olduğu üçüncü kişilere sadece işleme amacıyla sınırlı olmak üzere ve Kanun hükümlerine uygun olarak aktarabilecektir.

ŞİRKET tarafından Flor ‘a aktarılan kişisel veriler açısından ŞİRKET; Kanun uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz olduğu hallerde Kanun gereğince kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm teknik ve idari tedbirleri aldığını, başta Kanun olmak üzere ilgili düzenlemelere ve Kurul kararlarına uygun davranmakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

ŞİRKET bu kapsamda anılı kişisel verileri Flor ‘a aktarmadan önce Kanun’un gereği olan veri sahibi ilgili kişilere yönelik aydınlatma yükümlülüğünü gereğince yerine getirmiş, bilgilendirmeleri yapmış ve/veya ilgili kişilerden gerekli izin, rıza ve onayları temin etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.

ŞİRKET kişisel verileri kendi nezdinde sakladığı hallerde; üçüncü taraf hizmetlerinin kullanılması nedeniyle kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılması, Taraflar arasında aksi yönde bir yazılı mutabakat sağlanmadığı sürece yasaktır.

İşbu Sözleşme’nin sona ermesi ile birlikte ŞİRKET temin ettiği kişisel verilerin kayıtlı bulunduğu her türlü elektronik ve/veya fiziki dosya ve/veya ortamı imza karşılığı teslim edecek ve sonra kendi nezdindeki kayıtları Kanun’a uygun olarak silecek ve yok edecektir. Ancak bu hüküm, ŞİRKET ‘in diğer yasal zorunlulukları kapsamında ve gerektiği ölçüde kişisel verileri işlemesine halel getirmez.

ŞİRKET ÇALIŞANI

ŞİRKET, kişisel veriye erişimi olan çalışanının güvenilirliğini temin bakımından gerekli önlemleri alacak, Kişisel verilerin işlenmesinde yalnızca kişisel verilerin korunması mevzuatı ve Kişisel verilerin niteliği hakkında bilgilendirilmiş çalışan kullanacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞIMI

ŞİRKET işbu Sözleşme’nin açıkça izin verdiği haller haricinde ve Hizmet zorunlu kılmadıkça, Flor’un yazılı izni olmadıkça veya Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı uyarınca yetkili idari veya adli makamlarca hukuka uygun biçimde talep edilmedikçe Kişisel Verileri işlemeyecek, kullanmayacak veya ifşa etmeyecektir. Veri İşleyen, hizmetin ifasının kısmen veya tamamen devri dâhil Kişisel Verileri üçüncü kişilere bir sözleşme kapsamında aktarmadan, başka şekilde yayınlamadan veya ifşa etmeden önce Flor’un yazılı rızasını alacaktır. Yetkili idari veya adli makamların hukuka uygun talepleri karşısında veri paylaşılması gereken hallerde, ŞİRKET, Flor u derhal durumdan haberdar edecek ve Taraflar’ın hukuki ve ticari menfaatleri açısından gerekli iş birliğinde bulunacaktır.

VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER

ŞİRKET, kişisel verilere gerek kendi personeli gerekse üçüncü taraflarca yetkisiz bir şekilde erişilmesini ve kişisel verilerin kendisine aktarımı amacı dışında kullanılmasını engelleyecek şekilde tüm teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür. ŞİRKET, bu kapsamda alınacak tedbirlerin her şekilde (varsa) yürürlükteki mevzuat veya benzer alanlarda faaliyet gösteren basiretli bir tacir tarafından kendi nezdinde saklanan kişisel verilerin güvenliği için alınan önlemlerden daha az olmayacağını kabul ve beyan eder. Flor tarafından Sözleşme kapsamında “özel nitelikli kişisel veriler” in paylaşımının söz konusu olması halinde, söz konusu veriler ŞİRKET tarafından niteliklerine uygun bir şekilde ve mevzuatta belirtildiği üzere ek güvenlik önlemleri ve yetkilendirmelere tabi şekilde korunacaktır.

Kişisel Verilerin yetkisiz kişilerce elde edilmesi halinde, ŞİRKET, Flor’u derhal bilgilendirmek ve yetkisiz erişimin sonlandırılmasına ilişkin gerekli aksiyonların derhal alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

Kişisel Verilerin hukuka ve ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesinden veya yetkisiz kişilerin Kişisel Verilere erişiminden dolayı meydana gelecek zarardan İlgili Kişilere ŞİRKET sorumlu olacaktır.

ŞİRKET, Kişisel Verilerin paylaşılması aşamasında, veri güvenliğine ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kanun’unda öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek üzere her türlü teknik ve idari önlemleri almak zorundadırlar. Bu çerçevede, ŞİRKET Kanun, ilgili mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen tüm yükümlülükleri tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini, aksi takdirde ilgili mevzuata aykırılık sebebi ile oluşacak tüm zararlardan sorumlu olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

ŞİRKET tarafından işbu Sözleşme’ de izin verilen şekilde kişisel verilerin üçüncü bir kişiye aktarımının gerçekleştirildiği hallerde de veri aktarımının güvenli bir şekilde sağlanmasından ŞİRKET sorumlu olacaktır. Kişisel verilere herhangi bir şekilde yetkisiz erişim gerçekleşmesi veya kişisel verilerin herhangi bir şekilde işbu Sözleşme ‘ye aykırı şekilde üçüncü taraflarca erişilebilir hale gelmesi durumunda ŞİRKET bu durumu derhal (aynı gün içerisinde) Flor ‘a bildirecek ve bu durumdan doğan zararın asgariye indirilebilmesi için Flor tarafından talep edilen her türlü bilgi, belge ve desteği gecikmeksizin sağlayacaktır.

ŞİRKET, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak işbu Sözleşme kapsamında öngörülen hususlarda kendi çalışanlarını ve varsa alt yüklenicilerinin çalışanlarını yazılı bir şekilde bilgilendirmekle yükümlüdür. Bahsi geçen çalışanların işbu Sözleşme hükümlerine ve/veya mevzuatta yer alan düzenlemelere aykırı davranması halinde oluşacak zararlardan ŞİRKET sorumlu olacaktır.

TALEP VE ŞİKÂYETLERİ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İlgili kişi tarafından kişisel veriye erişim talep edilmesi veya Kanun çerçevesinde Flor’un yükümlülüklerine ilişkin şikâyette bulunulması veya Kanun’un 11. maddesi uyarınca herhangi bir talepte bulunulması veya Güvenlik İhlali halinde, ilgili kişiye herhangi bir bilgi vermeden, bir (1) işgünü içerisinde Flor’u haberdar edecektir. ŞİRKET, Flor’u kendisine iletilen her türlü şikâyet ve talep hakkında her türlü desteği verecek ve Flor ile iş birliği yapacaktır. Burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Veri İşleyen;

Flor’a şikâyet veya talebe ilişkin tüm detayları ileteceğini,
Kişisel verinin yasa gereği açıklanması gerekli olduğu hallerde derhal Flor ‘a ihbarda bulunmayı,
Flor’a her türlü bilgi ve belgeyi vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

DENETİM

ŞİRKET, işbu Sözleşme kapsamında kişisel verilerin işlenmesi bakımından Kurul’un yanı sıra Flor ‘un denetimine tabi olduğunu peşinen kabul ve beyan eder. Flor, söz konusu denetim hakkını bizzat veya üçüncü bir kişi eliyle kullanabilecek veya ŞİRKET’in söz konusu denetimi gerçekleştirmesini talep edebilecektir.

Bu madde kapsamında Flor tarafından gerçekleştirilecek denetleme sırasında Veri İşleyen soruların cevaplanması için yeterli uzmanlık ve yetki düzeyine sahip bir veya birden fazla çalışanı hazır bulunduracaktır.

ŞİRKET, Hizmet kapsamında belirtilen işleme faaliyetleriyle sınırlı olarak veri işlenmesine ilişkin tüm kayıt ve dokümanları Flor’un talebi halinde veri işlemenin mevzuata ve işbu Sözleşme ’ye uygunluğu bakımından incelenmesi için Flor’a gönderecek ya da Flor’un erişimine açacaktır.

ŞİRKET, Flor’un talebi halinde Flor tarafından belirlenecek makul süre içerisinde, almış olduğu Teknik ve İdari Tedbirler listesini, ŞİRKET’in kişisel verilerin korunması mevzuatına uyumu hakkındaki taahhüdünü yazılı olarak iletir.

ŞİRKET’in denetime izin vermemesi veya kendisinden talep edilen denetimi gerçekleştirmemesi halinde Flor, işbu Sözleşme ve taraflar arasında yürürlükte bulunan diğer sözleşmeleri derhal geçerli olmak üzere feshetme hakkına sahiptir.

HUKUKİ SORUMLULUK

ŞİRKET, Kanun ve Kurul kararları başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili yürürlükte bulunan tüm düzenlemelere, usul ve esaslara uygun davranmakla yükümlüdür.

İlgili düzenlemeler kapsamında meydana gelebilecek herhangi bir değişiklik veya güncelleme nedeniyle ŞİRKET işbu Sözleşme kapsamında kişisel verileri işleme süreçlerinde bir değişiklik gerekmesi halinde, ŞİRKET söz konusu değişikliği ilgili yeni/güncel düzenlemenin yürürlüğe girmesinden (önce ise öğrenilmesinden) itibaren makul süre içinde tamamlamakla yükümlüdür. Bahsi geçen düzenlemenin işbu Sözleşme kapsamında bir değişiklik gerektirmesi halinde ise, Taraflar mutabakat sağlayarak Sözleşme’nin mevzuata uygun şekilde ve yazılı olarak tadilini gerçekleştirecektir. Değişiklik gereken Sözleşme hükmü, ŞİRKET tarafından bu hususta bir aksiyon alınmamış olsa dahi yürürlük tarihi itibariyle güncel mevzuata uygun şekilde uygulanacaktır.

Sözleşme kapsamında Flor aktarımı gerçekleştirilen kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, Flor ‘a aktarılması ve ŞİRKET tarafından işbu Sözleşme’ de belirtilen kapsamda işlenmesine ilişkin olarak veri sahibi ilgili kişilere yürürlükte bulunan Kurul kararları dâhil tüm kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla bilgilendirmelerin yapılması ve eğer koşullar gerektiriyor ise veri sahibi ilgili kişilerden bahsi geçen mevzuata uygun şekilde rızaların alınması ŞİRKET’in sorumluluğundadır.

ŞİRKET, kişisel verilerin Flor tarafından Sözleşme ‘de belirtilen kapsamda işlenmek ve üçüncü kişilerle paylaşılmak kaydı ile yürürlükteki kişisel verilerin korunması mevzuatı dâhil olmak üzere hiçbir mevzuata aykırılık teşkil etmeyeceğini beyan ve taahhüt eder. ŞİRKET, Flor tarafından talep edilmesi halinde veri sahibi ilgili kişilere yönelik yapılan aydınlatmalar ile alınan rızaları ve bunlara ait kayıtları gecikmeksizin Flor ile paylaşmakla yükümlüdür.

TAZMİNAT

İşbu Sözleşme hükümlerinin ihlal edilmesinden dolayı Flor’un adli veyahut idari yaptırıma uğraması veyahut hukuki yükümlülük ve taahhütlerini yerine getirememesi sebebiyle tazminat veyahut cezai şart, yargılama veya tahkim giderine maruz kalması veya benzeri yükümlülüklerin doğması sebebiyle zarara uğraması halinde, oluşacak zararların giderilmesinden ŞİRKET sorumludur.

ŞİRKET, aralarında daha önceden imzalanan sözleşmeler kapsamında kendilerine açıklanan kişisel verilerin, kendileri veya Temsilcileri tarafından işbu Sözleşme ihlal edilerek açıklanması veya kullanılması halinde, sözleşmenin feshi ve tazminat talep etmek hakları saklı olmak üzere [.] cezai şart ödemeyi kabul eder.

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

İşbu Sözleşme, Taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Hizmet ’in sunulmasına ilişkin taraflar arasında yapılmış ve/veya yapılacak sözleşmelerden herhangi birinin feshi halinde işbu Sözleşme yürürlükte kalmaya devam eder.

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmüne aykırılık halinde Flor ‘un yazılı ihtarına rağmen ŞİRKET’e verilen 30 (otuz) günlük süre içerisinde aykırılık giderilmezse Flor, Hizmet ‘in sunulmasına ilişkin Taraflar arasında yapılmış ve/veya yapılacak tüm sözleşmeleri feshedebilir.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’nin değerlendirilmesinde Türk hukuku uygulanacak olup, Sözleşme ’den kaynaklanan ihtilaflar İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İMZA TARİHİ VE YÜRÜRLÜLÜK

İşbu Sözleşme, imza tarihinden itibaren geçerli olmak üzere her bir tarafça saklanacak 2 (iki) nüsha olarak ……./……./…….. tarihinde akdedilmiştir

Flor Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Ticaret Limited Şirketi İsim:

İmza:
———– A.Ş.

 

İsim:

İmza: