ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Flor Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.
Şirket tarafından “fiziksel mekân güvenliğinin temini”, “veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini” ve “ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi” amaçlarıyla sınırlı olarak, ziyaretiniz esnasında alınan güvenlik kamerası kayıtlarınız, veri sorumlusunun meşru menfaati için gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla elde edilerek işlenecektir.
Kanunun “ilgili kişinin hakları” başlığı ile 11’inci maddesinde sayılan haklarınız şu şekildedir:
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Şirket’in ‘Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Cad. Bor Apt. No: 79 A/_ Şişli/İstanbul’ adresine ‘İlgili Kişi Başvuru’ formunu iletebilirsiniz.