İletişim Formunda İşlenen Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

 

  İş bu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Flor Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği Ticaret Limited Şirketi (“Flor”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, https://flor.com.tr/ üzerindeki web sayfasında bulunan iletişim formunda belirttiğiniz kişisel verilerinizin Flor tarafından işlenmesine ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
İnternet sitemizdeki iletişim formu aracılığıyla paylaştığınız ad-soyad, telefon ve e-posta adresi ile mesaj kutusu aracılığıyla tercihinize göre Flor’a ilettiğiniz diğer kişisel verileriniz, Flor tarafından iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Kanun’un 5.maddesinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile Şirketimizin meşru menfaatleri gereği işlenecektir.
Kişisel verileriniz, işleme amacının ortadan kalkması veya kanunlarla öngörülen kanuni zamanaşımı sürelerinin sona ermesine dek bünyemizde saklanacaktır.
Kişisel verileriniz Flor tarafından üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.
Kanun’un 11. maddesi kapsamında sahip olduğunuz haklarınız aşağıdaki şekildedir:

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Tüm bu listeli taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre, veri sorumlusuna ait tüm bilgilerin de yer aldığı internet sitenizde mevcut ilgili kişi başvuru formu aracılığı ile ‘Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Cad. Bor Apt. No: 79 A/_ Şişli/İstanbul’ adresinden Flor ‘a iletebilirsiniz.